Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató
2020.07.21

A gazdaglelek.hu (Gazdag Viktória EV) (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Tájékoztatóban rögzíti az általa alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket, és az Adatkezelő adatvédelmi és – kezelési politikáját,amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A jelen Tájékoztató az Adatkezelő ügyfelei, szerződés partnerei által, az Adatkezelővel önkéntesen, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezésivel összhangban.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek során, valamint jelen tájékoztatóban az Adatkezelő saját maga is az Infotv.-ben és a GDPR-ban használt fogalmakat használja.

Alapadatok

1. Az adatkezelő levelezési címe: 1222 Budapest, Pannónia u. 29

2. Az adatkezelő és egyben adatfeldolgozó e-mail címe: gazdaglelek@gmail.hu

3. Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 632 4370

4. Honlap: www.gazdaglelek.hu

Közzététel: Az Adatkezelő jelen adatvédelmi szabályzata folyamatosan elérhető a www.gazdaglelek.hu oldalon.

Hatálya: Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket. Az adatkezelési szabályzat módosítása elsősorban a jogszabályi megfelelés érdekében válhat szükségessé. Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Adatkezelő a honlap használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tagjaira, továbbá mindazon érintettekre, akik személyes adatait az Adatkezelő kezeli.

Személyes adatok kezelése

1. Honlapokon – kapcsolat

a. Helye és adattartalma: Megadott honlapokon, a kapcsolat menüpontban (Név, e-mail cím,

elérhetőség és az üzenet tartalma)

b. Célja: A kapcsolatfelvétel szolgáltatás használata

c. Adatkezelés időtartama: A kezelés befejezéséig.

d. Törlése: gazdaglelek@gmail.com -n kérhető

e. A kapcsolatfelvétel elküldésével az érintettek elismerik el azAdatkezelési tájékoztató elfogadását.

Ügyfél alapadatok

I. Adattartalom: kezelési anamnézis önkéntes kitöltése Adatok, születés, gyerekkor családi háttér, traumák

II. Célja, jogalapja: A szolgáltatások használata az érintett ügyfél hozzájárulása a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett ügyfél kifejezett hozzájárulása, GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján.

III. Adatkezelés időtartama: A terápia befejezéséig.

IV. Törlése: gazdaglelek@gmail.com -n kérhető

V. Az adatok bármikor elérhetők az ügyfélrészére.

VI. Az anamnézis megadásával az érintettek elismerik el az Adatkezelési tájékoztató elfogadását. Amennyiben a rendszer nem elérhető, úgy írásos formában nyilatkoznak az adatkezelés elfogadásáról. Ennek hiányában a szolgáltatás nem elérhető.

– Pénzügyi rendszerben (www.szamlazz.hu)

– Ügyfél alapadatok (törvényi előírás alapján valamint elérhetőség)

– Számlaadatok (törvényi előírás alapján)

– Célja egységesen: A törvényi kötelezettségnek történő megfelelés

– Törlése: törvényi szabályzás alapján, annak lejártával megsemmisül

– Az adatok bármikor elérhetők a vevői fiók használatával.

Adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezésiintézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetvekezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalanmegsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását,jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív,akik részére személyes adatokat továbbít.

Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket (adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése,amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.), feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az ügyfelet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. Az ügyfelet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az ügyfél jogaira és szabadságaira jelentett, a Rendelet 33. cikk (1) bekezdésében említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
Az ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Az ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Az ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az ügyfél a Honlap(ok)on maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
Az ügyfélnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
Az ügyfél kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve az ügyfél tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint, ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra.
Az ügyfél jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.
Az ügyfelek által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az ügyfél a szolgáltatásokat igénybe veszi, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. Ez esetben a személyes adat az Adatkezelő rendszereiből vissza nem idézhető módon törlésre kerül. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az gazdaglelek@gmail.com e-mail címen. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.
Az Adatkezelő kérésre az ügyfelet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.